Over ons

Fraudebeleid

Wat is fraude?
Fraude is een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.

Specifiek voor de verzekeringsbranche is fraude het misbruik maken van een verzekeringsproduct of een dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde (bij levens- en sommenverzekeringen) om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
 • Niet eerlijk vertellen wat er gebeurd is;
 • Veranderen van bedragen op aankoopnota’s;
 • Meer claimen dan de werkelijk geleden schade;
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Waarom fraudebestrijding?
Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt van verzekeren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. De meeste verzekerden gaan daar eerlijk mee om. Een kleine groep misbruikt dit vertrouwen door fraude te plegen. Alle verzekerden zijn hiervan de dupe, omdat zij door middel van de premie, meebetalen aan het frauduleus gedrag van die kleine groep. Het is daarom van belang om zoveel mogelijk fraude op te sporen, om zo de premie zo laag mogelijk te kunnen houden.

Wat doen wij om schade te voorkomen en op te sporen?

 • Wij beschikken over fraude-indicatoren. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze indicatoren te herkennen;
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal ingericht zijn om fraudes te detecteren;
 • Wij hebben een fraudecontactpersoon benoemd, die zorg draagt voor de implementatie en naleving van fraudebeleid;
 • Gegevens over schadehistorie en specifieke fraude-informatie worden verzameld in een systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt;

Welke maatregelen kunnen wij treffen bij fraude?

 • Het beëindigen van de verzekering(en). In geval van fraude wordt niet alleen de betreffende verzekering opgezegd, maar ook alle andere lopende overeenkomsten/verzekeringen;
 • Het melden van persoonsgegevens bij de Stichting CIS (incidentenregistratie);
 • Het terugvorderen van uitgekeerde gelden en door ons gemaakte kosten;
 • Niet overgaan tot uitbetaling.

Welke maatregelen worden getroffen en in welke mate is afhankelijk van de ernst en de verwijtbaarheid van de fraude. Daarbij houden wij in ieder geval rekening met:

 • Welke maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen geschaad zijn en hoe groot de inbreuk van het fraudegeval op deze belangen is;
 • Of sprake is van georganiseerde fraude;
 • Wie slachtoffer zijn van de fraude;
 • Wat de juiste en volledige informatie is.